Avís legal

L’ús de la web i de la Seu electrònica de la Diputació de Lleida implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal:

  • Drets de consulta de la Seu electrònica
  • Integritat, veracitat i actualització de continguts
  • Consultes, queixes i suggeriments
  • Gestió de les aplicacions i serveis tecnològics
  • Política de privacitat
  • Dades sobre menors o incapacitats
  • Seguretat de les comunicacions
  • Recollida de dades estadístiques i ús de Cookies
  • Propietat intel·lectual
  • Normativa aplicable

 

Drets de consulta de la Seu electrònica

L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de la Diputació de Lleida o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. La Diputació de Lleida no serà responsable de l’ús per part de tercers de la informació continguda a la Seu, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i advertiments que s’estableixin per a determinats documents i aplicatius.

 

Integritat, veracitat i actualització de continguts

La Diputació de Lleida assumeix la responsabilitat de mantenir la integritat, veracitat i actualització de la informació i dels serveis als que es pugui accedir des de la seva Seu electrònica.

La Diputació de Lleida es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts de la Seu electrònica, així com també l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo per tal de garantir la qualitat de la informació transmesa als usuaris/àries de la mateixa.

La informació administrativa facilitada a través d’aquesta Seu electrònica no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris i butlletins oficials, l’edició dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

La Diputació de Lleida no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços o que provingui de fonts alienes a aquesta Administració.

 

Consultes, queixes i suggeriments

La Diputació de Lleida posa a disposició dels usuaris un tràmit específic per a la presentació de Consultes, queixes i/o suggeriments accessible des de l’apartat Contacte.

 

Gestió de les aplicacions i serveis tecnològics

La Diputació de Lleida supervisarà i realitzarà el manteniment de la Seu electrònica per tal de garantir l’accessibilitat i la usabilitat d’acord amb les normes establertes al respecte, garantint el principi de neutralitat tecnològica, i facilitant l’ús generalitzat de la Seu per part dels ciutadans, tal i com prescriu l’article 10.5 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

La Diputació de Lleida realitzarà un manteniment correctiu de les aplicacions incloses dins de la Seu electrònica, així com disposarà d’un procediment intern per actuacions planificades i/o aturades del servei per causes sobrevingudes.

La Diputació de Lleida informarà de les actuacions planificades i/o aturades sobrevingudes que provoquin les interrupcions en el funcionament ordinari de la Seu i dels serveis.

 

Política de privacitat

La Diputació de Lleida compleix estrictament la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal i adopta les mesures legalment exigibles per a protegir les dades personals recollides i preservar-ne la privacitat i la confidencialitat.

Les comunicacions amb els usuaris es fan en un entorn segur (a l’URL del web hi ha la icona d’un cadenat tancat) amb l’objectiu de garantir, en la mesura del que sigui possible, la confidencialitat i la privacitat. Aquest entorn permet encriptar la informació transmesa entre els usuaris i la Diputació.

La Diputació de Lleida és la responsable de les dades recollides en els seus formularis. Si actua per compte d’un ens local o de qualsevol altre organisme com a encarregada del tractament, ha d’indicar-ne el responsable. La informació detallada sobre el tractament de dades s’ha d’incloure al mateix formulari (la finalitat del tractament, la cessió a tercers, el termini de conservació, etc.).

Teniu a la vostra disposició la bústia del delegat de protecció de dades (dpd@diputaciolleida.cat), que resoldrà qualsevol consulta o queixa sobre la privacitat i la protecció de les vostres dades.

Tot i que per aquesta via obtindreu la resposta adequada, podeu presentar subsidiàriament  la vostra  reclamació  a la web de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).

Les dades, quan ja no siguin necessàries per a la finalitat que en va motivar la seva recollida, es conservaran seguint les instruccions de gestió documental i arxiu de la Diputació de Lleida.

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament de les vostres dades a la Seu electrònica i presencialment o per correu postal a les oficines del Registre.

 

Dades sobre menors o incapacitats

Aquest web no té com a objecte la prestació de serveis a menors ni la captació de les seves dades.

Si un usuari es troba legalment incapacitat en virtut de resolució judicial,  aquest fet s’haurà de posar en coneixement i caldrà aportar-hi l’autorització escaient pel tractament de les seves dades personals

 

Seguretat de les comunicacions

La Diputació de Lleida adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant la seva Seu electrònica, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i serveis que es posen a disposició dels usuaris. La Diputació de Lleida  no garanteix que la Seu electrònica i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a la Diputació, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la Diputació.

 

Propietat intel·lectual

Aquesta Seu electrònica i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de la Diputació de Lleida i dels ens de gestió vinculats a ella, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a la Diputació. Tot aquest material està a l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven les accions legals adients per reparar els danys i perjudicis que es puguin causar per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts de la Seu Electrònica sense sol·licitar autorització.

 

Normativa aplicable

Els possibles conflictes relatius a aquesta Seu electrònica es regiran exclusivament pel dret de l’Estat Espanyol i de la Comunitat autònoma de Catalunya, essent els jutjats de Lleida els únics competents. Tota persona usuària de la Seu, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre

 

© DIPUTACIÓ DE LLEIDA. Lleida, 2021. Tots els drets reservats