CONVENI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL SISTEMA D’INFORMACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA TURÍSTICA DE CATALUNYA


La Generalitat de Catalunya impulsa un sistema d’informació i intel·ligència turística de Catalunya, en el qual participa la Diputació de Lleida, per mitjà del Patronat de Turisme. El conveni marc té com a objectiu la creació de xarxes multisectorials d’agents i la institucionalització dels processos i els instruments de generació i transferència de coneixement.


La signatura del conveni va tenir lloc el 28 de juliol a la Sala Cotxeres del Palau Robert de Barcelona. El vicepresident de la Diputació de Lleida i diputat de Turisme, Gerard Sabarich, va assistir a la signatura del conveni marc per al desenvolupament del sistema d’informació i intel·ligència turística de Catalunya 2017 i va signar l’acord en representació de la Diputació de Lleida. A l’acte de la signatura, que va presidir el secretari d’Empresa i Competitivitat, Joan Aregio, hi van assistir representants de nou universitats catalanes i entitats del sector turístic català.

El nou sistema reforçarà encara més la posició de lideratge de la destinació turística catalana, ja que ajudarà a definir més bé el model turístic de Catalunya i permetrà a les empreses millorar la seva competitivitat.

L’objectiu del conveni marc es concreta en la generació d’un sistema d’informació complet i complex que incorpori les dades existents, independentment del responsable de la seva producció, que generi nous indicadors a partir de la informació disponible (amb especial atenció a la big data i la little data) i que desenvolupi sistemes ad hoc per a qüestions específiques. També es pretén la creació d’eines de transferència que canalitzin els fluxos entre agents i grups d’interès en el sector i amb sectors afins, i la configuració de “xarxes instrumentals de coneixement i intel·ligència” que, de manera coordinada, integrin institucions, empreses, universitats i centres de recerca.

Per tal d’articular el treball i el funcionament d’aquesta xarxa d’informació, coneixement i intel·ligència, es crea un partenariat de col·laboració constituït, com a mínim, per un representant de totes les parts que van signar el conveni, entre les quals, el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.

Amb aquest conveni es vol millorar la competitivitat i la sostenibilitat de Catalunya com a destinació turística i omplir els buits d’informació sobre la dinàmica i el funcionament del sistema turístic català (dels mercats, les empreses i les destinacions).

Un sistema d’informació complex
La idea de crear un sistema de coneixement turístic propi neix a partir de la detecció de determinades mancances en aquest àmbit: la necessitat d’impulsar la generació i la transferència de coneixement per millorar la competitivitat i la sostenibilitat de Catalunya com a destinació turística; l’existència de buits d’informació sobre la dinàmica i el funcionament del sistema turístic català; l’existència de diferències substancials entre les necessitats de coneixement dels diversos agents productius, les institucions i la pròpia societat segons quina sigui la seva naturalesa, dimensió o àmbit d’interès, i el fet que bona part del coneixement existent és tàcit i, conseqüentment, difícilment transferible.

Per tal de suplir aquestes mancances, s’ha ideat un sistema de generació de coneixement basat en tres eixos: la creació d’una plataforma de dades que incorpori les ja existents i generi nous indicadors a partir de la informació disponible, la creació d’unes eines de transferència que canalitzin els fluxos d’informació entre els diferents agents implicats i la constitució de xarxes de coneixement o grups de treball per processar la informació existent i crear nous coneixements.

La plataforma de dades consistirà en un repositori integrat de bases de dades rellevants per al coneixement turístic de Catalunya. Podran ser bases d’interès turístic ja existents (com les dades de l’IDESCAT, l’INE, etc.), bases de dades no turístiques però d’interès turístic (registres empresarials, registres de consum, indicadors territorials, ambientals o urbanístics, etc.), indicadors derivats de fonts d’informació online (anàlisi del comportament del consumidor, anàlisi de les dinàmiques de l’oferta de serveis, anàlisi de la imatge, reputació i posicionament de les destinacions, etc.) o sistemes de coneixement ad hoc orientats al coneixement de dinàmiques específiques.

Les eines de transferència inclouran un servei de generació de coneixement que permetrà l’emmagatzematge, l’anàlisi i la visualització de les dades, un centre de transferència que permetrà la interacció dels diferents agents que participen en l’anàlisi i el tractament d’aquestes dades, i un portal de projectes que permetrà posar la informació generada a l’abast de tothom.

Les xarxes de coneixement o grups de treball estaran formats per professionals de diverses institucions i diferents àmbits que utilitzaran les dades del SIITC per generar més coneixement sobre temàtiques d’interès per al turisme (mobilitat i fluxos a la destinació; comercialització, reserves i pricing; comportament i hàbits del turista; governança; emprenedoria; etc.).


Més informació:

Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida
Tel. 973 24 54 08
Web: www.aralleida.cat