8

9

Iolanda Sebé

21 espais naturals

El Pla d’Espais d’Interès Natural de 

Catalunya té per objectiu garantir la 

conservació de la biodiversitat i del 

patrimoni natural del país, d’acord 

amb el seu valor científic, paisatgís-

tic i educatiu. A les Terres de Lleida i 

el Pirineu hi ha 21 d’aquests indrets 

protegits, entre els quals l’estany 

d’Ivars i Vila-sana (el Pla d’Urgell), 

catalogat també com a Lloc d’Impor-

tància Comunitària i Zona d’Espe- 

cial Protecció per a les Aus. Recupe-

rat l’any 2005 després que fos des-

secat als anys 50, és l’estany interior 

més gran de Catalunya, amb 126 hec-

tàrees de superfície i un perímetre 

d’uns 6 km. 

Parc Natural

del Cadí-Moixeró

Amb més de 40.000 hectàrees de su-

perfície, inclou les comarques lleida-

tanes de l’Alt Urgell i la Cerdanya. Les 

dues grans serres, la del Cadí i la del 

Moixeró, s’uneixen pel coll de Tanca-

laporta i formen una impressionant 

barrera muntanyosa de 30 km de llarg. 

Amb altituds entre els 800 m i els 2.648, 

hi destaca el pic del Pedraforca, una de 

les muntanyes amb més tradició de l’al-

pinisme català i símbol de l’excursio-

nisme de Catalunya. El parc té més de 

400 km de senders senyalitzats, entre 

els quals el GR-4, el GR-7 i el GR-107 

(Camí dels Bons Homes).

Les baixes temperatures, l’altitud 

i l’elevat grau d’humitat fan possible 

que hi habitin espècies vegetals més 

pròpies del nord d’Europa que no pas 

de l’àrea mediterrània.

El 1966 s’hi va crear una Reserva 

Nacional de Caça, amb l’isard com a 

protagonista i peça per excel·lència.

Parc Natural de l’Alt Pirineu

Situat al Pallars Sobirà i l’Alt Urgell, les 

quasi 70.000 hectàrees del Parc Natu-

ral de l’Alt Pirineu el fan el més extens 

de Catalunya, amb una gran diversitat 

paisatgística i cultural. Hi destaca la 

Pica d’Estats, la muntanya més alta de 

Catalunya (3.143,5 m). D’una banda, es 

tracta d’un espai d’alt valor natural (en 

l’àmbit geològic, d’ecosistemes, hàbitats 

i espècies vegetals i animals). De l’altra, 

ha estat històricament escenari d’una 

activitat humana que ha contribuït 

a modelar-ne el paisatge, per això és 

ric també en patrimoni arqueològic i 

arquitectònic i en activitats del sector 

primari, com la ramaderia. La suma dels 

valors culturals, l’activitat econòmica i 

els valors naturals és allò que el defineix.

Centre  

d’Informació  

del Parc

T. 938 244 151

parcsdecatalunya.net 

Marc Garriga (Arxiu Parc Natural de l’Alt Pirineu)

Oriol Clavera

Parc Natural  

de l’Alt Pirineu 

T. 973 622 335

parcsdecatalunya.net