34

35

Artesans alimentaris  

del Pirineu

T. 973 510 494

Associació d’Hostaleria  

de l’Alt Urgell

T. 973 355 330

Confraria de Sant Sebastià

T. 973 690 402

Associació Cuina  

Pirinenca. Centre  

d’Acolliment Turístic  

de Puigcerdà

T. 972 880 816
cuinapirinenca.com

Associació de Bars  

i Restaurants de la Cerdanya

T. 678 444 650
restbarcerdanya.com

Productes Alimentaris 

Marca de Garantia  

val d’Aran

T. 973 641 801
productesvaldaran.com

Gremi d’ostaleria  

val d’Aran

T. 973 640 601

Escòla d’ostalaria de Les

T. 973 647 242
iesostalaria.com

Associació de Restaurants 

de la Noguera.  

Noguera Cuina

T. 973 400 709
nogueracuina.com

Associació d’Hostaleria  

del Pallars Sobirà

T. 973 620 000

 

Associació La xicoia

T. 669 905 269 / 669 905 266
laxicoia.com

Del Tros al Plat. Productors 

del Pallars Sobirà

Tel:  973 621 002
http://deltrosalplat.blogsport.com

APAT (Associació  

de Professionals de l’Àmbit 

Turístic). Pallars Jussà

T. 973 661 700

Amb els 5 sentits

T. 973 650 187 (Consell Comarcal  
del Pallars Jussà) 

ALL. Associació Lleidatana 

de Cuiners

T. 973 289 238

Amics del Bacallà

T. 973 232 304

Escola d’Hoteleria  

i Turisme de Lleida

T. 973 281 180
xtec.cat/iesescolahoteleriadelleida

federació Provincial  

d’Hostaleria de Lleida

T. 973 248 858
hostaler.org

Gremi d’Hostaleria  

del Solsonès          

Tel.: 606 247 069
hostaleriadelsolsones.com

 

Associació per a la  

promoció de productes  

de Qualitat del Solsonès

Tel.: 639 132 093
artesansdelsolsones.com

 

GUSTUM

gustum.org
f

 InfoGustum 

t

 gustum

 

Laurent Sansen

De foto

Gustum és un projecte de coo-

peració interterritorial (Lleida, 

País Basc i Illes Balears) que té 

com a objectiu fomentar el de-

senvolupament rural per mitjà 

de la promoció dels productes 

agroalimentaris de qualitat que 

es produeixen al territori i de la 

seva sinèrgia amb la restaura-

ció , el turisme i el comerç. El 

projecte Gustum és coordinat 

pel Consorci Leader Urgell-Pla 

d’Urgell i finançat, en diferents 

fases, pel Ministeri d’Agricultu-

ra, Alimentació i Medi Ambient 

(MAGRANA) i pel Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural.

EADE

20.000  

793.000 

explotacions

 

agràries

  

i

 

raMaderes

.

Fires

Mostres

  

i

 

jornades

  

gastronÒMiQues

  

a

 

cada

 

coMarca

.

distintius

  

de

 

Qualitat

 

aliMentària

.

7

Quantitat  

i qualitat

superFÍcie

 

destinades

  

al

 

sector

 

priMari

.

ha

Es diu que les comarques de 

Lleida són el rebost de Cata-

lunya. Aquí és on l’activitat 

agrària i ramadera té un major 

pes, tant en superfície conreada 

com en protagonisme econò-

mic. L’extensió del territori, 

que s’allarga des de les munta-

nyes del Pirineu fins a la plana 

de Lleida, fa que a les taules, 

als restaurants i a les botigues 

alimentàries hi trobem pràcti-

cament de tot. A cada comarca, 

mil i una exquisideses. 

ASSoCIACIoNS I ENTITATS GASTRoNòMIQUES