26

27

Rafael López Monné

Rosa Domingo

793.000 

230

Municipis

160 TENEN MENyS 

DE 1.000 hABITANTS

El silenci

superFÍcie

 

destinades

  

al

 

sector

 

priMari

.

ha

36,3

Hab./

KM

2

A Lleida els seus pobles mante-

nen l’essència de la vida al camp, 

intensa, però serena. Caliu na-

tural, lluny de convencions i de 

bullícia. És la calma sàvia de les 

persones, de les pedres, dels ar-

bres, del vent.

Oriol Clavera